Simpsonovi - herni rad

 

web soutěže „HLEDÁ SE ČESKÁ RODINA SIMPSONOVÁ“

 

I.

Úvodní ustanovení

 1. Organizátorem webové soutěže „HLEDÁ SE ČESKÁ RODINA SIMPSONOVÁ“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního programu Prima televize či dalších televizních programů (dále jen „Organizátor“).
 2. Soutěž probíhá od 18. 1. 2010 do 15. 4. 2010 (dále jen „Doba trvání Soutěže“). Soutěž probíhá ve dvou kolech, přičemž první kolo Soutěže trvá od pondělí 18. 1. 2010 od 9:00 (tj. od okamžiku publikování soutěže na www.prima-cool.cz) do neděle 28. 2. 2010 do 23:59 (tj. ukončení doby pro zasílání soutěžních příspěvků). Diváci mají možnost posílat videa nebo fotky (dále jen „Soutěžní příspěvky“) na adresu http://simpsonovi.prima-cool.cz po dobu trvání prvního kola soutěže. Druhé kolo Soutěže trvá od 16. 3. 2010 do 6. 4. 2010.
 3. Pro účely pořádání Soutěže vydává Organizátor tento Herní řád.

 

II.

Soutěžící

 1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:

a) dovršila 18 let věku,

b) je občanem České republiky

(dále jen „divák“).

 1. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi nebo společnosti Twentieth Century Fox International Television, Inc. a dále osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím je omezen na zaslání jednoho Soutěžního příspěvku.
 3. V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že bude určen jako Výherce, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Organizátora je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Organizátora Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů.
 4. Předpokladem účasti v Soutěži je souhlas Soutěžícího se Svolením, které tvoří přílohu tohoto herního řádu.
 5. Soutěžící jsou povinni zajistit souhlas všech dotčených osob v souvislosti se Soutěžním příspěvkem a dále vypořádat práva těchto osob, nejméně v rozsahu uvedeném ve Svolení, které je přílohou tohoto herního řádu. V případě porušení tohoto závazku se Soutěžící zavazuje uhradit škodu, která porušením vznikne.

 

III.

Soutěž – herní systém

 1. Soutěž zajišťuje Organizátor, který odpovídá za její řádný průběh.
 2. Soutěžní příspěvky lze zasílat výhradně prostřednictvím soutěžního formuláře na webové stránce http://simpsonovi.prima-cool.cz.
 3. Odesláním Soutěžního příspěvku dle odst. 2 tohoto článku se divák stává Soutěžícím v Soutěži.
 4. soutěžní příspěvky budou umístěny a uchovány na www.iprima.cz a www.prima-cool.cz a na všech případných subdoménách. Soutěžní příspěvky mohou být rovněž odvysílány v televizním vysílání na programu provozovaném Organizátorem.
 5. Technické limity soutěžních příspěvku
 6. Soutěžní příspěvky bude Organizátor od 18. 1. 2010 průběžně publikovat na microsite http://simpsonovi.prima-cool.cz
 7. V prvním kole Organizátor sestaví porotu, která od 1.3. 2010 do 15.3.2010 vyhodnotí všechny platné Soutěžní příspěvky zaslané v Době trvání Soutěže a vybere z nich 20 nejlepších příspěvků (dále jen „Top 20“). V druhém kole budou Soutěžní příspěvky, které se dostanou do Top 20, od 16. 3. 2010 do 6. 4. 2010 umístěny na microsite http://simpsonovi.prima-cool.cz a současně s tím se spustí možnost hlasování uživatelů webu pro jednotlivé Soutěžní příspěvky (dále jen „Hlasování“).
 8. Organizátor zpracuje výsledky Hlasování v době od 7. 4. 2010 do 14. 4. 2010 a určí pořadí Soutěžních příspěvků. Vyhlášení Hlasování na webových stránkách www.prima-cool.cz a http://simpsonovi.prima-cool.cz proběhne 15. 4. 2010.
 9. Organizátor odpovídá za to, že nikdo kromě poroty nebude moci ovlivnit sestavení seznamu Top 20.
 10. V případě, že soutěžní příspěvek Soutěžícího, který se umístí na prvním místě v rámci Hlasování, byl zaslán osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, bude stanoven výherce prvního místa jako Soutěžící s druhým nejvyšším počtem hlasů. Stejný postup se opakuje v případě, že takto stanovený soutěžní příspěvek opět nebude splňovat podmínky Soutěže.
 11. Organizátor pořadu zajistí předání výhry.
 12. S účastníky výherního soutěžního příspěvku bude natočena reportáž, která bude vysílána na programu Prima COOL za účasti profesionálního fotografa.
 13. Každý hlasující je oprávněn zúčastnit se Hlasování pouze jedenkrát.
 1.  
  1. Formát fotografie – orientace na šířku
  2. Minimální rozměr fotografie – minimální šířka 1000 pixelů
  3. Maximální datová velikost fotografie – 1MB
  4. Maximální délka videa 1 minuta
  5. Formát videa - *.avi, *.mpg

 

 

IV.

Výhry

 1. Soutěžící, jehož Soutěžní příspěvek se umístí na prvním místě v rámci Hlasování získá od Organizátora výhru, kterou je LCD televize Samsung v hodnotě 24 990Kč vč. DPH + DVD Simpsonovi TV seriál – 1. – 3. sezóna a DVD Simpsonovi ve filmu v hodnotě 2 596 Kč vč. DPH. Soutěžících, jejichž Soutěžní příspěvek se umístí na 2. – 20. místě v rámci Hlasování získá DVD Simpsonovi ve filmu v hodnotě 199 Kč vč. DPH.

Organizátor kontaktuje Výherce na emailu, příp. telefonu, který uvedl při registraci v soutěži. Organizátor tímto emailem, příp. telefonátem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce , které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, prohlášení, že splňuje podmínky příslušné Soutěže podle tohoto Herního řádu a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen „Prohlášení“).

 1. K předání Výhry dojde následujícím způsobem: Výherce kontaktuje Organizátor a dohodnou se na způsobu předání výhry. K tomu dojde vždy do 48 hodin ode dne, kdy bylo Organizátorovi doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá Organizátorovi Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Organizátor povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. V případě nedodání Prohlášení Výhercem do 5 dnů po doručení formuláře Prohlášení Výherci příslušného kola Soutěže nárok na výhru zaniká. V takovém případě je Organizátor oprávněn postupovat stejně jako v případě popsaném v článku III. odst. 11 výše. Stejně může Organizátor postupovat i v případě, kdy na emailu, který byl Soutěžícím uveden, Výherce nereaguje do 10ti dnů od odeslání emailu Organizátorem.
 2. Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Výherce na svůj účet.
 3. Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou účastí v Soutěži.
 4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Soutěžní příspěvky, není Organizátor povinen poskytovat nikomu Výhru.
 5. Předpokladem účasti v Soutěži je souhlas se Svolením, které tvoří přílohu tohoto prohlášení.

 

 

V.

 Společná ustanovení

 1. V případě technických či jiných problémů může být Soutěž přerušena. Organizátor na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní. V takovém případě se určení Výherce provádí mezi formuláři došlými Organizátorovi předtím, než došlo k přerušení Soutěže.
 2. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit Soutěžní příspěvek zejm. v případě pochybností o vypořádání práv dle čl. II. odst. 7 anebo z jiných důvodů hodných zvláštního zřetele.
 3. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Organizátorovi. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Organizátor si vyhrazuje 15 dnů na přezkoumání protestu. Protesty přezkoumává komise, složená z právníka, ředitele marketingu a pracovníka marketingu Organizátora. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.
 4. O stížnosti či protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Organizátora o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je určena běžnými cenami poskytovatele Výhry.
 5. Rozhodnutí komise je konečné.

 

 

VI.

Změny Herního řádu

 1. Organizátor si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Organizátora, pokud Organizátor neurčí pozdější datum.

 

 

VII.

Ochrana osobních údajů

 

 1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů, které Organizátorovi případně sdělí pro účely organizace Soutěže, zejména předání výhry, podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže a zejména pak kontaktování Výherce Organizátorem, a to po Dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.
 2. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Organizátor povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Organizátor má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Organizátora o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Organizátor odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Organizátor odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Organizátor žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Organizátorovi.
 5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1.  Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu příslušnými zástupci FTV Prima, spol. s r. o. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Organizátora – www.prima-cool.cz od 18. 1. 2010 - 16. 4. 2010.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama