SMS soutěž

Herní řád SMS soutěže pořadu Autosalon
Autosalon
Autosalon

reklama

Vyhrajte každý týden s pořadem Autosalon. Máte možnost získat za jedinou sms třeba motocyklovou HELMU LS2 Ride barvy bílé perleti, poukaz na mechanické zabezpečení vozidel Construct, roční předplatné časopisu Svět motorů nebo dárkový balíček od Škoda e-shop.

Stačí odpovědět správně na otázku v aktuálním dílu pořadu Autosalon a poslat správnou odpověď na telefonní číslo 906 02 10 ve tvaru AUTOSALON A (B), přičemž písmeno vyjadřuje variantu odpovědi, kterou divák tímto označuje jako správnou odpověď na soutěžní otázku položenou v rámci pořadu. Více se dozvíte herním řádu soutežě.

Celý text herního řádu ve formátu *.doc najdete zde.

 

Herní řád:

I. Úvodní ustanovení

Pořadatelem SMS soutěže s názvem „Soutěže Autosalon“ (dále jen „Soutěž“) je společnost FTV Prima, spol. s. r. o. se sídlem Praha 8 – Libeň, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, IČ 48115908, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16778, provozovatel televizního vysílání (dále jen „Pořadatel“). Subjektem pověřeným ze strany Pořadatele technickým zajištěním řádného průběhu Soutěže je společnost MEDIA SUPPORT, s. r. o., IČ 27196577, se sídlem Na Žertvách 132/24, Praha 8, která je držitelem příslušných telekomunikačních oprávnění k provozování SMS soutěže (dále jen „Zpracovatel“). Spolupořadatelem soutěže odpovědným za zajištění a předání výhry jako i daňového vypořádání výhry je společnost UNICORN PICTURES s.r.o., IČ:288 977 49, DIČ: CZ 288 977 49 se sídlem Boční I 892/27, Praha 4, 141 00, vedena u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 151799, (dále jen „Spolupořadatel“). Pořadatel vysílá na programu Prima COOL a Prima pořad s názvem „Autosalon“ (dále jen „Pořad“), přičemž v epizodách Pořadu vysílaných od 7. 5. 2015 do 28. 5.2 015, bude v rámci Pořadu zveřejněna soutěžní otázka SMS soutěže Autosalon

1.    Diváci mají možnost poslat SMS se správnou odpovědí vždy od čtvrtka 20:30 hod do pondělí do 23:59 hod. Výherce bude vyhlášen v následujícím díle, po vyhlášení soutěže také na www.prima-autosalon.cz.
2.    Soutěž probíhá v termínu 7 .5. 2015 – 28.5. 2015 (dále jen „Doba trvání Soutěže“)

3.    Pro účely pořádání Soutěže vydává Pořadatel tento Herní řád.

 

II. Soutěžící

1. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba, která splňuje současně následující podmínky:

a) dovršila 18 let věku,

Účastí v Soutěži se divák stává Soutěžícím.

2. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které jsou v pracovněprávním, občanskoprávním, obchodně právním či jiném obdobném právním vztahu k Pořadateli a/nebo k Zpracovateli a/nebo Spolupořadateli a dále osoby spolupracující přímo či nepřímo na výrobě Pořaduani osoby ve vztahu k některé výše uvedené osobě blízké ve smyslu § 22zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Rozsah účasti v Soutěži jedním Soutěžícím není omezen.V případě, že Soutěžící nesplňuje podmínky tohoto článku, nemá, v případě že se stane Výhercem, nárok na převzetí Výhry, resp. na požádání Pořadatele či Spolupořadatele je povinen již předanou Výhru vrátit, resp. v takovém případě je plnění ze strany Spolupořadatele Výherci plněním bez právního titulu a stává se bezdůvodným obohacením na straně Výherce se všemi důsledky z toho vyplývajícími z příslušných právních předpisů. V takovém případě se Výhercem stává osoba určená postupem podle čl. III. odst. 6.

 

 

 

III. Soutěž–herní systém

1. Soutěže se divák zúčastní zasláním odpovědi na soutěžní otázku v Době trvání Soutěže. Odpovědi lze zasílat prostřednictvím SMS registrované v České republice (dále jen „Registrační SMS“) nebo prostřednictvím webového formuláře (dále jen „Registrační formulář“). Odesláním Registrační SMS a/nebo Registračního formuláře se divák stává Soutěžícím v Soutěži.

2. Registrační SMS je třeba zaslat na telefonní číslo 906 02 10 ve tvaru „AUTOSALON A (B)“,přičemž písmeno vyjadřuje variantu odpovědi, kterou divák tímto označuje jako správnou odpověď na soutěžní otázku položenou v rámci pořadu. Registrační SMS je třeba zaslat v uvedeném tvaru, jinak nejsou platné (tím však není dotčena povinnost zaplatit příslušnou cenu za její odeslání dle následujícího odstavce). Soutěžní otázku sestavuje Pořadatel, který určuje správnou odpověď na ni a který také odpovídá za správnost odpovědi určené jako správné podle skutečného stavu věcí a/nebo aktuálního stavu vědeckého bádání.

3.Soutěž zajišťuje Zpracovatel, který odpovídá za její řádný průběh. Cena za odeslání SMS na číslo 906 02 10 je 10,- Kč včetně DPH.

4. Registrační formulář je možné odeslat prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránce http://prima-autosalon.cz/soutez. Aby bylo odeslání Registračního formuláře platné, musí divák soutěžit v Době trvání Soutěže (resp. příslušného kola). Odesílání Registračního formuláře není podmíněno zaplacením žádného poplatku.

5. Zpracovatel vyhodnotí všechny platné Registrační SMS a Registrační formuláře zaslané v Době trvání Soutěže (případně daného kola). Registrační SMS a Registrační formuláře jsou z hlediska účasti Soutěžících v Soutěži rovnocenné, prostřednictvím obou způsobů se bude odpovídat na stejnou otázku a nabízeny budou stejné odpovědi. Účast prostřednictvím SMS nebrání účasti prostřednictvím formuláře a naopak.

6. Zpracovatel bude všechny došlé platné Soutěžní SMS a Registrační formuláře obsahující správnou odpověď v rámci Doby trvání Soutěže (dále jen „Správné SMS“ a „Správné formuláře“) shromažďovat v pořadí, ve kterém byly Zpracovateli doručeny. Zpracovatel z takto sestaveného pořadí Správných SMS a Správných formulářů určí z každé otázky 1 Výherce, kterým bude Soutěžící, jehož SMS a/nebo formuláře se v tomto pořadí umístil/a na 200. místě. V případě doručení více Správných SMS a/nebo Správných ve stejný okamžik Zpracovatel takové SMS a formuláře seřadí podle telefonního čísla a abecedy tak, že nejprve budou řazeny SMS a poté formuláře, přičemž Správná SMS odeslaná z matematicky nižšího telefonního číslo bude považována za doručenou dříve než Správná SMS odeslaná z vyššího telefonního čísla, počítáno matematicky od nuly (tzn. např. SMS odeslaná z čísla 602 123 456 bude považována za doručenou dříve než SMS odeslaná z čísla 602 123 457 apod.), Správný formulář odeslaný osobou, jejíž příjmení je dle abecedy dříve, bude považován za doručený dříve než u osoby, jejíž příjmení je dle abecedy později. V případě, že bude v příslušném Soutěžním kole doručeno dohromady méně Správných SMS a Správných formulářů, než je 200, bude se v počítání pokračovat znovu (i opakovaně) od počátku seznamu pořadí tak dlouho, dokud se nedojde ke Správné SMS a/nebo Správnému formuláři na 200. místě. Zpracovatel odpovídá za to, že nikdo nebude moci ovlivnit sestavení seznamu s pořadím Správných SMS a Správných formulářů a že takové pořadí bude odpovídat skutečnosti. Dle počtu výher v konkrétním díle pořadu se určuje počet výherců. Maximálně počet výher na jeden díl pořadu je 5.

7.V případě více než jedné výhry v pořadu je pořadí výherců následující - 2. výhra na 300. místě v pořadí zaslání, 3. výhra na 400. místě v pořadí zaslání, 4. výhra na 500. místě v pořadí zaslání, 5.výhra na 600.místě v pořadí zaslání. V případě doručení více Správných SMS a/nebo Správných formulářů odeslaných ve stejný okamžik se dále postupuje dle bodu 6.

8. V případě, že Registrační SMS a/nebo Registrační formulář, které byly na výherním místě podle předchozích odstavců, byly zaslány osobou, která nesplňuje podmínky pro účast v Soutěži dle článku II. tohoto Herního řádu, stane se Výhercem ten, jehož Registrační SMS a/nebo Registrační formulář byly doručeny hned po SMS/formuláři, které byly původně označeny jako výherní. Stejný postup se opakuje v případě, že takto stanovený Výherce opět nebude splňovat podmínky Soutěže.

9. Zpracovatel předá Spolupořadateli pořadí došlých Registračních SMS a Registračních formulářů s vyznačením Výherce (Výherců) podle předchozích odstavců, včetně jeho telefonního čísla a/nebo e-mailové adresy (příp. jiného kontaktního údaje).

 

IV. Výhry

1. Výherce určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele Výhru. Výhra (resp. Výhry) jsou specifikovány v dílech  pořadu, odvysílaných 7. 5.2015 (AS 19) ,14.5.2015 (AS 20), 21. 5.2015 (AS 21) a 28.5.2015 (AS 22).

Výherce v pořadech AS 19 - AS 22 ze 200. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru "Sadu autokosmetiky Pikatec+ roční předplatné časopisu Svět Motorů"

         Výherce v pořadech AS 19 - AS 22 ze 300. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru " Dárkový balíček od Škoda e-shop

         Výherce v pořadech AS 19 - AS 22 ze 400. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru "HELMU LS2 Ride bílé barvy

         Výherce v pořadu AS 19 a AS 21 ze 500. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru " poukaz na zabezpečení Construct "

         Výherce v pořadu AS 20 a AS 22 z 500. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru " dárkový balíček Construct "

         Výherce v pořadu AS 20 a AS 22 z 600. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru "poukaz na softwarovou úpravu řídící jednotky X Tuning "

         Výherce v pořadech AS 19 a AS 21 ze 600. místa určený podle předchozího článku získá od Spolupořadatele výhru " rukavice SPEEDS "

2. Pořadatel kontaktuje Výherce na telefonním čísle, ze kterého byla doručena příslušná SMS, nebo prostřednictvím telefonního kontaktu zadaného v Registračním formuláři a předá kontaktní údaj Spolupořadateli. V případě, že Výherce nebude na telefonním čísle dostupný, zašle Pořadatel Výherci sms zprávu o výhře. Pokud se Výherce Pořadateli neozve zpět (telefonicky nebo pomocí sms) nejpozději do 5 hodin od telefonického kontaktování Pořadatelem a nepřihlásí se tak k výhře, určí Pořadatel náhradního Výherce postupem podle článku III. odst. 8. Spolupořadatel telefonním hovorem s Výhercem dohodne způsob vyplnění a doručení prohlášení Výherce, které bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, prohlášení, že splňuje podmínky Soutěže podle tohoto Herního řádu, a podmínky pro realizaci Výhry (dále jen „Prohlášení“).

3. K realizaci Výhry dojde na Spolupořadatelem určeném místě v České republice do 60 dnů ode dne, kdy bylo Spolupořadateli doručeno řádně vyplněné a podepsané Prohlášení Výherce. Dokud Výherce nedodá Spolupořadateli Prohlášení obsahující všechny náležitosti, není Spolupořadatel povinen Výhru předat. Nárok na Výhru je nepřenosný. Spolupořadatel odpovídá za realizaci Výhry, v souladu s údaji, které mu poskytl Výherce v Prohlášení.

4.  Vypořádání případných daňových povinností souvisejících s výhrou zajistí Spolupořadatel, který je povinen toto vypořádání doložit Pořadateli a to do 10 dní od takového vypořádání.

5.   Soutěžící nemá právo požadovat jakoukoli náhradu nákladů, které vynaložil v souvislosti se svou částí v Soutěži.

6.   Pro vyloučení pochybností se uvádí, že v případě, že v rámci Soutěže nedojdou žádné Správné SMS a Správné formuláře, není Spolupořadatel povinen poskytovat nikomu Výhru.

 

 

V. Společná ustanovení

1. V případě technických či jiných problémů při natáčení Pořadu může být Soutěž přerušena. Zpracovatel takovou skutečnost bezodkladně sdělí Pořadateli, který na tuto okolnost vhodným způsobem upozorní, zejména v nejbližším vysílání Pořadu. V takovém případě se určení Výherce příslušného Soutěžního kola provádí mezi SMS a formuláři došlými Zpracovateli předtím, než došlo k přerušení Soutěže.

2. Protesty proti průběhu soutěže či rozhodnutí o Výherci či jiné protesty mohou být podávány pouze písemně, a to do 1 týdne od okamžiku vyhlášení Výherce. Protesty se podávají Zpracovateli nebo Pořadateli podle toho, který z nich za příslušnou záležitost podle tohoto Herního řádu odpovídá. Protest musí obsahovat popis skutečnosti, která je napadána, a stručné odůvodnění, proč je popsaná skutečnost označována za závadnou. K protestu, který nesplňuje výše popsané podmínky, nebude přihlédnuto. Protesty přezkoumává komise, v případě Pořadatele složená z dramaturga pořadu, šéfproducenta a dalšího pověřeného pracovníka, v případě Zpracovatel z tří pověřených pracovníků, neurčí-li Zpracovatel, resp. Pořadatel jinak. Do případného opačného rozhodnutí komise platí, že jsou rozhodnutí či opatření učiněná v rámci Soutěže správná.

3. O protestu musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho měsíce od jeho doručení. Pokud komise dojde k názoru, že Herní řád byl porušen v neprospěch Soutěžícího, komise rozhodne jménem Zpracovatele, resp. Pořadatele o způsobu zjednání nápravy v souladu s tímto Herním řádem. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že zjednání nápravy v žádném případě nepřesáhne částku odpovídající hodnotě jednotlivé Výhry po případném zdanění v jednom Soutěžním kole, přičemž hodnota Výhry je pro účely tohoto odstavce tohoto herního řádu určena běžnými cenami Spolupořadatele.

4. Rozhodnutí komise je konečné.

 

 

VI. Ochrana osobních údajů

1. Soutěžící účastí v Soutěži poskytuje Pořadateli, Zpracovateli a Spolupořadateli (dále jen Správci osobních údajů) souhlas se zpracováním osobních údajů, které Správcům osobních údajů případně sdělí pro účely organizace Soutěže podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu, který je nezbytný k organizaci Soutěže, a to po dobu trvání Soutěže a 6 měsíců po jejím skončení.

2. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, jsou Správci osobních údajů povinni tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správci osobních údajů mají právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

3. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že Správci osobních údajů provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat Správce osobních údajů o vysvětlení, a (ii) požadovat, aby Správci osobních údajů odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Soutěžícího shledána oprávněnou, Správci osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Správci osobních údajů žádosti Soutěžícího, má Soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

4. Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, který Soutěžící případně sdělí Správcům osobních údajů.

5. Poskytnutí osobních údajů ze strany Soutěžících je podmínkou účasti v Soutěži.

 

 

VII. Změny Herního řádu

1. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny Herního řádu, a to vždy s účinností ke dni oznámení změny na webových stránkách Pořadatele, pokud Pořadatel neurčí pozdější datum.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento Herní řád nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

2. Tento Herní řád je zveřejněn na internetové stránce Pořadatele www.prima-autosalon.cz, v období od 7.5.2015 do 28.6.2015.

3. Podmínky Soutěže se řídí právem České republiky.

V Praze dne 13. 5. 2015

Celý text herního řádu ve formátu *.doc najdete zde.

reklama

reklama